Similar word to nostalgic:

cornball, down memory lane, drippy, homesick, like yesterday, lonesome, longing, mushy, regretful, sappy, sentimental, sloppy, syrupy, wistful, yearning


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular